Provozní řád

· Vstup do prostor cvičiště je pouze na vlastní nebezpečí. Tedy každý psovod zodpovídá za svého psa (provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za chování psa). Psovod je povinen mít psa pod neustálým dohledem. Za škodu způsobenou chováním psa je odpovědný majitel a má povinnost tuto škodu nahradit.) Žádný člen není provozovatelem pojištěn, tudíž každý cvičí na vlastní riziko. (případ. na vlastní pojistnou smlouvu)

· Vstup do prostor cvičiště je povolen pouze účastníkům probíhajících kurzů. Ostatní osoby se v prostorách mohou pohybovat pouze jako doprovod psovoda nebo po předchozí domluvě.

· Děti do 12 let mají vstup povolený pouze v doprovodu rodičů nebo po předchozí domluvě.

· Do prostor cvičiště je povolen vstup pouze se zdravým psem (nejeví známky nemoci a má platné očkování). Pokud pes projevuje známky nemoci, může být z probíhajícího výcviku vyloučen.

· Háravé feny mají vstup zakázán.

· Všichni návštěvníci mají povinnost udržovat prostory cvičiště a klubovny v čistotě.

· Psovod vždy vstupuje se psem na vodítku, teprve po domluvě je možné psa pustit na volno. O tom, který pes a kdy bude volně, vždy rozhoduje instruktor/výcvikář. V době probíhajícího výcviku je zakázáno volné pobíhání psů.

· V případě agresivního chování psa má majitel povinnost používat náhubek a bez svolení instruktora/výcvikáře jej nesmí sundávat.

· Účastníci výcviku mají povinnost dodržovat vypsané hodiny kurzů, tedy být včas na nástupu při zahájení výcviku (pes je vyvenčený a psovod má připraveny všechny pomůcky).

· Psovod je povinen dbát pokynů instruktorů/výcvikáře, v případě obrany pokynů figuranta. Nikdo jiný není oprávněný do výcviku zasahovat.

· Psovod během výcviku používá vhodné pomůcky, v případě zapůjčení od instruktorů/výcvikáře, vše po ukončení výcviku vrátí na určené místo. V případě poškození, neprodleně uvědomí instruktora/výcvikáře.

· Výcvik je prováděn v souladu se zákonem na ochranu zvířat. Fyzické tresty jsou zakázány. V případě nevhodného chování či hrubého zacházení se psem má instruktor/výcvikář právo kohokoliv vykázat z prostor cvičiště bez nároku na náhradu.

· Vjezd motorových vozidel je zakázán. Parkování je povoleno pouze na vyhrazeném místě.

· Každý člen klubu a návštěvník cvičiště je povinen seznámit se s provozním řádem.